NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

library_books

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 14.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลบางนมโค (e-bidding) ใหม่

19 กรกฎาคม 2561
library_books

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 14.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลบางนมโค (e-bidding)

03 กรกฎาคม 2561
library_books

ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างทีั่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถม/มัธยม,โต๊ะ-เก้าอี้ทำงานครู

25 พฤษภาคม 2561
library_books

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถมดิน (บริเวณข้างบ้านนายนิมิต ผิวอ่อนดี) หมู่ที่ 5

03 กรกฎาคม 2561
library_books

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (บริเวณข้างบ้านทรงไทย) หมู่ที่ 5

03 กรกฎาคม 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 12

24 กันยายน 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 11

24 กันยายน 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 10

24 กันยายน 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9

24 กันยายน 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8

24 กันยายน 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7

24 กันยายน 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6

24 กันยายน 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5

24 กันยายน 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4

31 พฤษภาคม 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3

31 พฤษภาคม 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

31 พฤษภาคม 2561
library_books

ประกาศโอนงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

31 พฤษภาคม 2561
-- รอเพิ่มข้อมูล --
library_books

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัส(รับ-ส่ง) พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิง วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัส(รับ-ส่ง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้(รับ-ส่ง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ ฯ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9411 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 14.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลบางนมโค

09 สิงหาคม 2561
-- รอเพิ่มข้อมูล --
-- รอเพิ่มข้อมูล --
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561

09 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2561

09 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2561

19 กันยายน 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561

09 สิงหาคม 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2561

10 กรกฎาคม 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

10 กรกฎาคม 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2561

28 พฤษภาคม 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2561

07 พฤษภาคม 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

07 พฤษภาคม 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2561

07 พฤษภาคม 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2560

02 พฤษภาคม 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

02 พฤษภาคม 2561
library_books

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2560

02 พฤษภาคม 2561