NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2561 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

library_books

สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561

11 ตุลาคม 2561
library_books

แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ \"สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน\"

11 ตุลาคม 2561
library_books

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256

09 สิงหาคม 2561
library_books

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

21 มิถุนายน 2561
library_books

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน

20 มิถุนายน 2561