NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

โครงสร้างองค์กร


คณะผู้บริหาร

นายปรีชา ดัสดุลย์
นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค
นายวิเชียร ทรงลำเจียก
รองนายกเทศมนตรี
นายประสาน ดัสดุลย์
รองนายกเทศมนตรี
นายกิตติ ดัสดุลย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางสาววิจิต ศรีบุญญากร
เลขานุการนายกเทศมนตรี