คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

065-9199374

นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมื่องน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

เว็บบอร์ด

เว็บบอร์ด