นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองการศึกษา

นายประยูร ดิษฐทองคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 0817805673
นางสาวรุ่งนภา คำนาค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปรีดา บัวด้วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววราภรณ์ บุญญโชติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสุพรรณศักดิ์ ภูสง่า
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นายชุติพนธ์ เกตุบท
พนักงานขับรถยนต์