นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองช่าง

นายวิชาญ ศรีรุวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0916010927
นายศุภสิทธิ์ ฤทธิสนธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนพรัตน์ ไทยแท้
คนงานทั่วไป
นายสำเริง ชมดี
พนักงานขับรถยกกระเช้า
นายสมพร ยวงใย
คนงานทั่วไป
นายนิพนธ์ กิจรัตนี
คนงานทั่วไป
นายพนม เกตุนาค
คนงานทั่วไป
นายบุญยัง ธนะฤทธิ์
คนงานทั่วไป
นายแสนคม สุธาวัฒน์
คนงานทั่วไป
นายวันเฉลิม เทียนบูชา
คนงานทั่วไป
นายสุเทพ ภิญญภาค
คนงานทั่วไป