นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปราณี ปุ่นอุดม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 0938899052
นายสำเริง โกมุติบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข
เบอร์โทร 0819919429
นางสาววีณา มงคลยศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทร 0806688777
นางนารีรัตน์ บุญมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทร 0970589056
นางอภิญญา รัตนวรรณ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
เบอร์โทร 0646974192
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นายสันติสุข โพธิ์แจ้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 061-464-2316
นางวรางคณา เพ็งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 081-293-9100
-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวธัญพร ควรสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพดล เรืองมงคล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวบุษยา เรืองเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรัชดาพร อมรเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายวิชาญ โพธิกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมยศ ภิญญภาค
พนักงานขับรถยนต์
นายธีร์ กิตติวัฒนพานิช
พนักงานจ้างทั่วไป
นางศคิธร กันทะทอง
พนักงานทำความสะอาด
นายจำปี เกตุรงค์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร 083-158-1375
นายธีรัตม์ บุญศิริ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร 083-084-1088
นายประมวล สรรเสริญ
พนักงานประจำรถขยะ
นายราเชนทร์ สุขสะอาด
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุรเดช คูหาเรือง
พนักงานประจำรถขยะ
นายวุฒิชัย จงแจ้งกลาง
พนักงานประจำรถขยะ
นายบุญช่วย เทียนบูชา
พนักงานประจำรถขยะ
นายชูชีพ การสังเวชณ์
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ
นายนพรัตน์ พรหมรักษา
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น