นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุภาวดี โพธิ์สลัด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 061-0184701
นายสำเริง โกมุติบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข
เบอร์โทร 0819919429
นางสาววีณา มงคลยศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทร 0806688777
นางนารีรัตน์ บุญมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทร 0970589056
-ว่าง-
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวณัฐกานต์ บุญหนัก
นักวิชาการสาธารณสุข
นายสันติสุข โพธิ์แจ้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 061-464-2316
นางวรางคณา เพ็งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 081-293-9100
-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวธัญพร ควรสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพดล เรืองมงคล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวบุษยา เรืองเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรัชดาพร อมรเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายวิชาญ โพธิกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมยศ ภิญญภาค
พนักงานขับรถยนต์
นายณภดล โกมลวานิช
พนักงานจ้างทั่วไป
นางศคิธร กันทะทอง
พนักงานทำความสะอาด
นายจำปี เกตุรงค์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร 083-158-1375
นายธีรัตม์ บุญศิริ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร 083-084-1088
นายประมวล สรรเสริญ
พนักงานประจำรถขยะ
นายราเชนทร์ สุขสะอาด
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุรเดช คูหาเรือง
พนักงานประจำรถขยะ
นายวุฒิชัย จงแจ้งกลาง
พนักงานประจำรถขยะ
นายบุญช่วย เทียนบูชา
พนักงานประจำรถขยะ
นายชูชีพ การสังเวชณ์
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ
นายนพรัตน์ พรหมรักษา
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น