นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสมลักษณ์ อวยพร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 0886989961
นางละเอียด ธนะสันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร 0909829203
นายสำเริง โกมุติบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร 0819919429
นางภัทรภร แต้พัฒนสกล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวรางคณา เพ็งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสันติสุข โพธิ์แจ้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวนันทิดา พลายระหาร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายสมยศ ภิญญภาค
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรัชดาพร อมรเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวบุษยา เรืองเดช
ผู้ช่วยเหลือคนไข้(งานทันตกรรม)
นายนพดล เรืองมงคล
ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล
นายจำปี เกตุรงค์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิชัย โพธิกุล
คนงานประจำรถขยะ
นายประมวล สรรเสริญ
คนงานประจำรถขยะ
นายราเชนทร์ สุขสะอาด
คนงานประจำรถขยะ
นายธีรัตม์ บุญศิริ
คนงานประจำรถขยะ
นายอรรถพล ทองศาลา
คนงานประจำรถขยะ
นายชูชีพ การสังเวชณ์
คนงานประจำรถขยะ