นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุภาวดี โพธิ์สลัด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 061-0184701
นายสำเริง โกมุติบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข
เบอร์โทร 0819919429
นางสาววีณา มงคลยศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทร 0806688777
นางนารีรัตน์ บุญมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทร 0970589056
-ว่าง-
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวณัฐกานต์ บุญหนัก
นักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร 0892370586
นายสันติสุข โพธิ์แจ้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 061-464-2316
นางวรางคณา เพ็งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 081-293-9100
-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวธัญพร ควรสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 0918924145
นายนพดล เรืองมงคล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทร 0646864798
นางสาวบุษยา เรืองเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร 0802370925
นางสาวรัชดาพร อมรเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทร นางสาวรัชดาพร อมรเวช
นายวิชาญ โพธิกุล
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร นายวิชาญ โพธิกุล
นายสมยศ ภิญญภาค
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 0643109679
นายณภดล โกมลวานิช
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร 0803099414
นายจำปี เกตุรงค์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร 083-158-1375
นายธีรัตม์ บุญศิริ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร 083-084-1088
นายประมวล สรรเสริญ
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 0645654099
นายราเชนทร์ สุขสะอาด
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 0616096085
นายสุรเดช คูหาเรือง
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 080-2523908
นายวุฒิชัย จงแจ้งกลาง
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 0616310495
นายบุญช่วย เทียนบูชา
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 094-3422786
นายชูชีพ การสังเวชณ์
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ
เบอร์โทร 0613199837
นายนพรัตน์ พรหมรักษา
พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ
เบอร์โทร 099-1723039

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น