นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ระเบียบและกฏหมาย

พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

https://www.bangnomko.go.th/?page=downloaddetail&tb=main&id=229

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

https://www.bangnomko.go.th/?page=downloaddetail&tb=main&id=230

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

https://www.bangnomko.go.th/?page=downloaddetail&tb=main&id=231

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

https://www.bangnomko.go.th/?page=downloaddetail&tb=main&id=232

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

https://www.bangnomko.go.th/?page=downloaddetail&tb=main&id=233

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

https://www.bangnomko.go.th/?page=downloaddetail&tb=main&id=234

ระเบียบและข้อกฏหมาย เพิ่มเติม

http://inthai.info/_rss/readall.php?cat=9

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น