นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ระเบียบและกฏหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER080/GENERAL/DATA0000/00000051.PDF

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

https://www.govesite.com/uploads/201707250951063JImhPp/20200610134647_1_6mFXGVC.pdfhttp://www.lsk.go.th/images/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_14.PDFhttps://www.phuketcity.go.th/files/com_networknews/2020-08_1c9e74277dd7698.PDF

พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

http://www.phichitpao.go.th/picture/ml2-5/ml2-5-2.pdf

พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549

https://www.phuketcity.go.th/files/com_networknews/2020-08_ca81b6320a9500d.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535

https://www.obtnongpan.go.th/index/add_file/iHnkaiVWed31440.pdf

ระเบียบและข้อกฏหมาย เพิ่มเติม

http://inthai.info/_rss/readall.php?cat=9

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น