นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านชุมชนตำบล

     - เทศบาลตำบลบางนมโคตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนมโคตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และเปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลบางนมโคเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายน 2550 มีพื้นที่ 13.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,318..75 ไร่ อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

     ทิศเหนือ                   ตำบลบ้านแพน  อำเภอเสนา/ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล

     ทิศใต้                      ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา

     ทิศตะวันออก              ตำบลบางยี่โท และตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร

     ตะวันตก                    ตำบลสามกอ ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา

     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

     - ลักษณะภูมิประเทศเป็นเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมทุกปีทางตอนเหนือจรดแม่น้ำน้อย ทางตอนกลาง และตอนใต้ที่ตั้งขนานไปกับคลองขนมจีนซึ่งแยกมาจากแม่น้ำน้อย

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

     - ตำบลบางนมโคจะร้อนมากอุณหภูมิประมาณ 3 3 ถึง 36 องศาเซลเซียสฝนจะตกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมและในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส

     1.4 ลักษณะของดิน

     - เป็นดินเหนียวปนดินทราย

     1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

     - มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหนผ่าน ได้แก่ แม่น้ำน้อย

     1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

     - ในพื้นที่ไม่มีเขตป่าไม้

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

     2.1 เขตการปกครอง    ตำบลบางนมโคประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน

                   นางเพลินพิศ              เทียนบูชา        กำนันตำบลบางนมโค

                   นายศรัณ                   ทรงไตรย์         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

                   นายพีรสันต์                ลวดลาย          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

                   นายสุรชัย                  ทรงลำเจียก      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

                   นายประสิทธิ์               เรืองเดช          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

                   นายสมยศ                  เรืองเดช          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

                   นางสาวนิภา                เกตุปราชญ์       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

                   นายสุกิจ                    กิจนาวี            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

                   นายภิเชษฐ                 เกตุจำปา         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

                   นายชิตณรงค์               ชำนาญศิลป์      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

                   นายสมชาย                 ศุภผล             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

     2.2 การเลือกตั้ง  การจัดองค์กรเทศบาล ประกอบด้วย

           1. สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลแบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้งจำนวน 12 คน ซึ่งเลือกโดยราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีและสภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของเทศบาล  ปัจจุบันสภาเทศบาลตำบลบางนมโคประกอบด้วย

          นายธนู                     เรืองเดช            ประธานสภาทศบาล

          นางลัดดาวัลย์             สนเอี่ยม            รองประธานสภาเทศบาล

          นายประเสริฐ              ทรัพย์พานิช        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

          นายไพรินทร์               สัยยะนิฐี           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

          นายประชา                 สุวรส               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

          นายประดับ                 ทรงมะลิ           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

          นายสุรินทร์                 ธนะสันต์           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

          ร้อยตำรวจเอกสุเทพ       โตสูง              สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

          นายปัญญา                 กลิ่นหอม          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

          นายสุทีป                   เกตุจำปา          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

          นายประทุม                ธนะนาม            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

          นายมาโนช                 ศุภผล             สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

          นางธัญจิรา                 โทนมี             เลขานุการสภาเทศบาล

          2.นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีที่มิใช่สภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย จำนวน 2 คน  ปัจจุบันคณะผู้บริหารเทศบาลประกอบด้วย

          นายวิทยา                  กิจลำมี           นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

          นางวาสนา                 ไตรถวิล          รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

          นายวิเชียร                 ทรงลำเจียก      รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

          นายปรีชา                  ฉายรัศมี          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

          นายเซ้ง                    ทองเหลือง       เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

3.ประชากร

     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านล่าง

134

158

292

202

2

บ้านเหนือวัด

249

246

495

242

3

บ้านหัวไผ่

374

439

813

495

4

บ้านคลองมอญ

231

257

488

284

5

บ้านกระทุ่ม

369

430

799

582

6

บ้านสุธาโภชน์

239

252

491

185

7

บ้านคลองขวาง

199

217

416

166

8

บ้านเก่า

144

161

305

83

9

บ้านต้นตาล

450

509

959

376

10

บ้านเกาะกลาง

395

415

810

227

11

บ้านแพนพัฒนา

783

945

1,728

1,300

รวม

3,567

4,029

7,596

4,142

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

     3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น

ประชากร

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

หมายเหตุ

เยาวชน

791

770

1,561

อายุต่ำกว่า 18 ปี

ผู้ใหญ่

2,267

2,574

4,841

อายุ 18 – 60 ปี

ผู้สูงอายุ

511

673

1,184

อายุมากกว่า 60 ปี

รวมทั้งสิ้น

3,569

4,017

7,586

 

4.สภาพทางสังคม

     4.1 การศึกษา

     - เทศบาลตำบลบางนมโคได้รับการถ่ายโอนด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาในปี 2549 จำนวน 1 โรงเรียน และในปี 2551 จำนวน 2 โรงเรียน ทำให้เทศบาลตำบลบางนมโคมีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด ดังนี้

     1.โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

     2.โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

     3.โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษมปกาษิตอนุสรณ์) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 3

     4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดบางนมโครับเด็กเตรียมอนุบาลอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป

     5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสุทธาโภชน์รับเด็กเตรียมอนุบาลอายุ 3 ขวบขึ้นไป

     6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดมารวิชัยรับเด็กเตรียมอนุบาลตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป

     7.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

     8.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง

     9.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง

     4.2 สาธารณสุข

     1.สถานีอนามัยตำบล               จำนวน 1  แห่ง

     2.ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน         จำนวน 1  แห่ง

     3.โรงพยาบาลเอกชน               จำนวน  1 แห่ง

     4.ศูนย์ข้อมูลสาธารณะมูลฐาน      จำนวน 11 แห่ง

     5.ร้านขายยาแผนปัจจุบัน           จำนวน 5  แห่ง

     6.กลุ่มแพทย์แผนไทย              จำนวน 1  แห่ง

     7.อัตรามีส้วมและใช้ส้วมนั่งราด    ร้อยละ  100

     4.3อาชญากรรม

     - ไม่มีอาชญากรรม

     4.4 ยาเสพติด

     - ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวังบ้านต้นตาลหมู่ที่ 9 และบ้านแผนพัฒนาหมู่ที่ 11 เนื่องจากมีประชากรค่อนข้างหนาแน่นและเป็นประชากรแฝง การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของอำเภอสถานีตำรวจแล้วแต่กรณี

     4.5  การสังคมสงเคราะห์   ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ดังนี้

     1.การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

     2.การรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

     3.การประสานการทำบัตรผู้พิการ

     4.โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ยากจน

     5.ระบบบริการพื้นฐาน

5.ระบบบริการพื้นฐาน

      5.1 การคมนาคมขนส่ง

     - ถนนทางหลวงแผ่นดินสายอยุธยา – สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3263) ผ่านเขตเทศบาลตำบลบางนมโค

     - ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายเสนา- สามโคก – ปทุมธานี (ทางหลวงหมายเลข 3111) ผ่านเขตเทศบาลตำบลบางนมโค

     - ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านกระทุ่ม – คู้สลอด ระยะทาง 18 กิโลเมตร

     - ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายน้ำเต้า – บางซ้าย ผ่านเทศบาลตำบลบางนมโค ระยะทาง 6 กิโลเมตร

     5.2 การไฟฟ้า

     - มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้านจำนวน 3,134 ครัวเรือน

     5.3 การประปา

     - ประปาหมู่บ้าน                          จำนวน 11 แห่ง

     - บ่อน้ำบาดาล                           จำนวน 5 แห่ง

     - ถังน้ำประปา                             จำนวน 5 ถัง

     - ระบบการบริหารประปาภูมิภาค         จำนวน 15 กิโลเมตร

     5.4 โทรศัพท์

     - จำนวนโทรศัพท์ สาธารณะในเขตพื้นที่                   จำนวน 12 หมายเลข

     - จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล

     - จำนวนชุมสายโทรศัพท์                                    จำนวน 1 ชุมสาย

     - หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ควบคุมร้อยละ 70 ของพื้นที่ความรับผิดชอบ

     - สถานีวิทยุชุมชน                                            จำนวน 1 แห่ง

     5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์

     - มีตู้ไปรษณีย์จำนวน 2 ตู้

6.ระบบเศรษฐกิจ

     6.1 การเกษตร

     - ราษฎรบางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้ ทำนา จำนวน 2,917 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 900 กิโลกรัมต่อไร่และทำสวน จำนวน 147 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อไร่

     6.2 การประมง

     - การเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำน้อย ได้แก่ ปลาทับทิม ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อนและปลาแรด

     6.3 การปศุสัตว์

     - เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงไก่  พื้นเมือง จำนวน 330 ตัวผลผลิตเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัมต่อตัว

     6.4 การบริการ

     - ร้านทอง ร้านอัญมณี                     จำนวน 3 แห่ง

     - ร้านค้า                                    จำนวน 232 แห่ง

     - ร้านอาหาร                                จำนวน 13 แห่ง

     - กลุ่มบ้านจัดสรร                          จำนวน 6 แห่ง

     - โรงแรม/บังกะโล                        จำนวน 5 แห่ง

     - ธุรกิจนวดแผนโบราณสถานบันเทิง     จำนวน 3 แห่ง

     - ธุรกิจบ้านเช่า                             จำนวน 75 แห่ง

     6.5 การท่องเที่ยว

     - ภายในเขตเทศบาลตำบลบางนมโคมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือ วัดบางนมโค ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ติดถนนสายอยุธยา - สุพรรณบุรี ซึ่งทางวัดจะร่วมกับเทศบาลตำบลบางนมโคจัดงานประจำปีและมีบุคคลทั่วไปทั้งในเขตอำเภอเสนาต่างอำเภอและจากจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวและสักการะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคทุกปี

     6.6 อุตสาหกรรม

     - สวนอุตสาหกรรมบ้านแพน                      จำนวน 1 แห่ง

     - โรงงาน                                           จำนวน 3 แห่ง

     6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

     - สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส                      จำนวน 5 แห่ง

     - ธุรกิจบ่อทราย                                    จำนวน 1 แห่ง

     - ธุรกิจบ่อดิน                                       จำนวน 1 แห่ง

     - ธุรกิจลานตากข้าวและรับซื้อข้าวเปลือก        จำนวน 1 แห่ง

     - ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง                           จำนวน 1 แห่ง

     6.8 แรงงาน

     - ราษฎรบางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ปลูกข้าวและบางส่วนประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

     7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านล่าง

134

157

291

202

2

บ้านเหนือวัด

251

246

497

242

3

บ้านหัวไผ่

376

440

816

495

4

บ้านคลองมอญ

229

256

485

284

5

บ้านกระทุ่ม

368

430

798

581

6

บ้านสุธาโภชน์

239

251

490

185

7

บ้านคลองขวาง

198

218

416

166

8

บ้านเก่า

145

161

306

83

9

บ้านต้นตาล

454

508

962

376

10

บ้านเกาะกลาง

396

415

811

227

11

บ้านแพนพัฒนา

779

942

1,721

1,229

รวม

3,575

4,003

7,608

4,142

 - ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

     7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

     - เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ทำนาในเขตชลประทานจำนวน 273 ครัวเรือน จำนวน 2,917 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 900 กิโลกรัมต่อไร่

     7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

     - มีแหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่ แม่น้ำน้อย คลองขนมจีน คลองทานตะวัน คลองขวาง ลำรางชะโด และคลองมอญ

     7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินน้ำใช้หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

     - ประปาหมู่บ้าน                               จำนวน 11 แห่ง

     - บ่อน้ำบาดาล                                จำนวน 5 แห่ง

     - ถังน้ำประปา                                 จำนวน 5 ถัง

     - ระบบการบริหารประปาภูมิภาค             จำนวน 15 กิโลเมตร

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

     8.1 การนับถือศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลบางนมโคนับถือศาสนาพุทธ

     - วัด                   จำนวน 3 แห่ง  คือ วัดมารวิชัย  วัดสุทธาโภชน์ วัดบางนมโค

     - ศาลเจ้า              จำนวน 2 แห่ง

     - ฌาปนกิจสถาน     จำนวน 3 แห่ง

     - สมาคมมูลนิธิ        จำนวน 1 แห่งคือ มูลนิธิหน่วยกู้ภัยอยุธยา

     8.2 ประเพณีและงานประจำปี

     1. ประเพณีวันขึ้นปีใหม่กำหนดในวันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค

     2.จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุกำหนดในเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อการ สื่อสารธรรมเนียมประเพณีของประชาชน ชาวไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไม่ให้สูญหายไปอีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนรุ่นหลังสืบทอดประเพณีต่อไปโดยจัดให้มีการแห่ นางสงกรานต์ ทำบุญตักบาตรรดน้ำดำหัวผู้ สูงอายุการแสดงดนตรี เป็นต้น บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค

     3. การจัดงานบูชาแม่พระโพสพกำหนดในเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงและ บูชาพระแม่โพสพในการให้ข้าวของชาวนาเจริญงอกงาม เก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาลและระลึกถึงพระคุณของข้าวและความสำคัญของเกษตรกรที่ปลูกข้าว

     4. การจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปีเป็นวันลอยกระทงเพื่อฟื้นฟูส่งเสริมสุขทอดและรักษาประเพณีอันดีงามของชาวไทย  ของทุกปีเป็นวันลอยกระทงเพื่อฟื้นฟูส่งเสริมสุขทอดและรักษาประเพณีอันดีงามของชาวไทยการประกวด การประกวดนางนพมาศ และ  หนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงสวยงามการแสดงดนตรีเป็นต้นจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าวัดมารวิชัยที่ 9

     8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

     - ไม่มี

     8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

     - สินค้า OTOP ได้แก่ เครื่องจักสาน เรือจิ๋วจำลอง  เมี่ยงคำ

9.ทรัพยากรธรรมชาติ

     9.1 น้ำ

     - แหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่ แม่น้ำน้อย คลองขนมจีน คลองทานตะวัน และคลองขวาง

     9.2 ป่าไม้และภูเขา

     - ไม่มี

 

     

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น