นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                    เทศบาลตำบลบางนมโค ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนมโค ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และเปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลบางนมโค   เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2550  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 26  มิถุนายน  2550  มีพื้นที่ 13.31  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  8,318.75 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา / ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล

                   ทิศใต้             ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา

                   ทิศตะวันออก     ตำบลบางยี่โท และตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร

                   ทิศตะวันตก      ตำบลสามกอ, ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                    เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่ น้ำท่วมทุกปีทางตอนเหนือจรด แม่น้ำน้อย ทางตอนกลางและตอน ใต้พื้นที่ตั้งขนานไปกับคลองขนมจีน ซึ่งแยกมาจากแม่น้ำน้อย

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                   ตำบลบางนมโคในฤดูร้อนจะร้อนมากอุณหภูมิประมาณ 33 – 36 องศาเซลเซียส ฝนจะตกในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม และในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส              

 1.4 ลักษณะของดิน

เป็นดินเหนียวปนดินทราย

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำน้อย

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในพื้นที่ไม่มีเขตป่าไม้