นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองคลัง

นางอนัญญา คำหอมกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0922579347
นางอัญชลี ไตรสังข์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวนุจริญ วงษ์สุภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางเพ็ญประภา คงมั่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวพรทิพย์ เกตุศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 086-794-0098
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดลยา เรืองเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร 099-427-2888
นางสาวนัชชา กรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร 082-191-9495
นางสาวนัทธมน ดัษดุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 083-976-5167
นางสาวณัฐสุดา สว่างเนตร
คนงานทั่วไป
นางสาวสายทอง เชิดฉาย
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนขยะมูลฝอย
นางสาวปิยะนันท์ เล่าทุย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร 098-831-7726
นางสาวณัฐณิชาช์ รุ่งอรุณ
คนงานทั่วไป
นายประจักษ์ จุลศรี
พนักงานขับรถยนต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น