นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองคลัง

นางอนัญญา คำหอมกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0969901690
นางสาวนุจริญ วงษ์สุภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ เกตุศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปิยะนันท์ เล่าทุย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนัชชา กรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนัทธมน ดัษดุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดลยา เรืองเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอริสา ภู่หอม
คนงานทั่วไป
นางสาวกัญญณ์ฐ วงษ์อนันต์
คนงานทั่วไป