นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

สำนักปลัดเทศบาล

นายชาญวิทย์ ศรีจันทึก
ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
เบอร์โทร 0819140060
นางธัญจิรา โทนมี
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 081-991-8252
นายรักชาติ สุขสม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 061-018-9610
นางปราณี ปุ่นอุดม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร 093-889-9052
นางสาววิจิตรา ศรีสว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทร 062-429-9129
นายเกรียงไกร โคตรมี
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร 0614914037
นางสาววรรณศิริ คืนคลีบ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เบอร์โทร 0835596791
นางสาวมีนา หลำโซะ
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
เบอร์โทร 0873608318
ว่าที่ร้อยตรีอมรพงษ์ การสมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร 0822370809
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกาญจนา มีกลิ่นหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร 0829611614
นางสาวจิรประภา เนยสูงเนิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร 0958560714
นางสาวกัญญานัฎฐ์ ฤทธิศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 0994869636
นายสหพล คำนาค
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 0811715489
นางสาวชลดา ทรัพย์พันธ์ุ
ธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
เบอร์โทร 0627230162
นายสัจจา เสาร์สุภาพ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เบอร์โทร 0823653358
นายเฉลิมชัย ธนะเมศ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เบอร์โทร 0999033289
นายประสิทธิ์ ทรัพย์วัฒน์
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 083-700-2913
นายสมพร สนใจ
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 084-249-8396
นายอภิวัฒน์ ศรีคำ
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 0655854895
นายสมนึก เรืองเดช
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 093-252-4159
นายธีรพงษ์ ฤกษ์ปิ่นทอง
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 088-597-4755
นายธนิศร เรืองเดช
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 0923547394
นายคณเดช บุตรพรม
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 0929847306
นายสมบัติ พึ่งสุภา
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 0850487287
นางสาวเพ็ญศรี ทรงบานชื่น
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร 0861269474

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น