นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

สำนักปลัดเทศบาล

นายเอกชัย การวัฒนี
ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
นางธัญจิรา โทนมี
รองปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
เบอร์โทร 081-991-8252
นายรักชาติ สุขสม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 061-018-9610
นางปราณี ปุ่นอุดม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาววิจิตรา ศรีสว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทร 062-429-9129
นายเกรียงไกร โคตรมี
นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทร 061-491-4073
นางสาวภาสินี สัญญากร
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
เบอร์โทร 082-234-1747
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางสาวพัชรี พุทธมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบััติงาน
เบอร์โทร 085-553-6503
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าที่ร้อยตรีอมรพงษ์ การสมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวแสงเดือน เกิดกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 081-385-4304
นางสาวจิรประภา เนยสูงเนิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร 095-856-0714
นางสาวกาญจนา มีกลิ่นหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร 082-961-1614
นางสาวกัญญานัฎฐ์ ฤทธิศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสัจจา เสาร์สุภาพ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เบอร์โทร 082-365-3358
นายเฉลิมชัย ธนะเมศ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เบอร์โทร 094-337-8565
นายประสิทธิ์ ทรัพย์วัฒน์
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 083-700-2913
นายสมพร สนใจ
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 084-249-8396
นายวาทการ เทียนบูชา
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 095-307-3498
นายสมนึก เรืองเดช
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 093-252-4159
นายธีระพงศ์ ฤกษ์ปิ่นทอง
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 088-597-4755
นายธนิศร เรืองเดช
พนักงานดับเพลิง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น