นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

สำนักปลัดเทศบาล

นายเอกชัย การวัฒนี
ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
เบอร์โทร 061-018-4701
นางธัญจิรา โทนมี
รองปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
เบอร์โทร 081-991-8252
นายรักชาติ สุขสม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 061-018-9610
นางปราณี ปุ่นอุดม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร 093-889-9052
นางสาววิจิตรา ศรีสว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทร 062-429-9129
นายเกรียงไกร โคตรมี
นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทร 061-491-4073
นางสาวมีนา หลำโซะ
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีอมรพงษ์ การสมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร 082-237-0809
นางสาวพัชรี พุทธมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบััติงาน
เบอร์โทร 085-553-6503
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวกาญจนา มีกลิ่นหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวจิรประภา เนยสูงเนิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร 095-856-0714
นางสาวกัญญานัฎฐ์ ฤทธิศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสหพล คำนาค
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชลดา ทรัพย์พันธ์ุ
ธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
นายสัจจา เสาร์สุภาพ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เบอร์โทร 082-365-3358
นายเฉลิมชัย ธนะเมศ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เบอร์โทร 094-337-8565
นายประสิทธิ์ ทรัพย์วัฒน์
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 083-700-2913
นายสมพร สนใจ
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 084-249-8396
นายอภิวัฒน์ ศรีคำ
พนักงานดับเพลิง
นายสมนึก เรืองเดช
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 093-252-4159
นายธีระพงศ์ ฤกษ์ปิ่นทอง
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 088-597-4755
นายธนิศร เรืองเดช
พนักงานดับเพลิง
นายคณเดช บุตรพรม
พนักงานดับเพลิง
นายสมบัติ พึ่งสุภา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเพ็ญศรี ทรงบานชื่น
คนงานทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น