นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

สำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยเอกชอบ คำน่าน
ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
เบอร์โทร 0819179699
นางธัญจิรา โทนมี
รองปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
เบอร์โทร 035-750385
นายชยพัทธ์ ผ่องไสววงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 0610189610
นางศิริภรณ์ คืนคลีบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร 0896682604
นายเกรียงไกร โคตรมี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวภาสินี สัญญากร
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายวิรเดช ปิยะวรากร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวพัชรี พุทธมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบััติงาน
นางสาวภัทรภร ป้อมมะลัง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวแสงเดือน เกิดกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนา มีกลิ่นหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายปัญญา ฤกษ์สมพงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสัจจา เสาร์สุภาพ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายเฉลิมชัย ธนะเมศ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายประสิทธิ์ ทรัพย์วัฒน์
พนักงานดับเพลิง
นายสมพร สนใจ
พนักงานดับเพลิง
นายวาทการ เทียนบูชา
พนักงานดับเพลิง
นายสมนึก เรืองเดช
พนักงานดับเพลิง
นายธีระพงศ์ ฤกษ์ปิ่นทอง
พนักงานดับเพลิง
นายดำรงค์ฺ ธนะฤทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายจำลอง ศุภเวธี
คนงานทั่วไป